Det grønne skiftet og nye muligheter

Politikkens begynnelse
27th mars 2022

Det grønne skiftet i norsk politikk handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen år 2050. Å nå dette målet vil kreve omstilling i samfunnet til mer bærekraftighet på alle områder, både for å sikre miljømessige mål og mål for økonomisk vekst.

Overgangen til et grønt skifte skjer gjennom blant annet å bytte til produkter og tjenester som samlet sett har mindre negative konsekvenser for miljø og klima, enn dagens løsninger. Dette vil kreve mye av oss som samfunn, og av oss som enkeltmennesker.

Grønnere transport

Målet i Parisavtalen er at skal gjøre betydelige kutt i utslipp av klimagasser. En god måte å gjøre dette på er ved å bytte fra kjøretøy som går på fossile drivstoff, til kjøretøy som går på bærekraftig energi som elektrisitet og biogass. Av den grunn gir myndighetene gode insentiver til kjøp av el-biler, som blant annet kutt i avgifter og bompenger i mange byer.

For de som har kjøpt en elbil, eller vurderer å bytte fra bensin- eller dieseldrevet bil til elbil, må man ha tilgang på en stabil lader hjemme. En av de beste laderne på markedet er easee ladeboks. Med easee ladeboks får man en komplett ladeløsning til ditt hjem. Hvis du er medlem i Circle K eller Tibber får du gode tilbud på easee ladeboks til ditt hjem. Som Tibber-kunde får du dessuten mulighet til å smartlade, noe som kan gi deg 20 % lavere strømpris på strømmen som brukes til å lade elbilen.

En stor fordel ved å kjøpe elbil er at elbiler er fritatt merverdiavgift ved kjøp. Det samme gjelder tilleggsutstyr, som for eksempel lader. Dette er et eksempel på et politisk sanksjonert insentiv som myndighetene har tatt i bruk for å påvirke oss som innbyggere til å gjøre grønnere valg. På lik linje forsøker regjeringen å gjøre nødvendige endringer i næringstransport, for å redusere utslippene i næringssektoren. Mange ferger og busser går allerede på biogass, og det forskes på muligheter for å gjøre det samme med fly.

Grønn og bærekraftig strøm

I Norge er mye av strømmen vi forbruker og selger produsert gjennom vannkraft. Dette er en bærekraftig energikilde som gir lave utslipp også gjennom produksjonen. Utbygging av nye kraftverk kommer i konflikt med naturområder, og med vannkraftnettet vi har i dag kan det være mer gunstig å utbedre det eksisterende kraftnettet for eksempel gjennom forbedring av turbiner.

En spennende løsning ligger i solcellepaneler. Mange tror at det ikke er nok sollys i Norden til å produsere strøm, men klimaet legger faktisk godt til rette for produksjon hele året! Regjeringen gir insentiver her også, blant annet gjennom støtte fra Enova til å gjennomføre tiltak som å montere solcellepaneler på taket. Resten kan finansieres gjennom leasing eller grønne lån hos din lokale bank. Du kan enkelt sjekke om taket ditt egner seg til solceller på nettsider som otovo.no.

Når du produserer din egen strøm kan du selge overskuddet gjennom plusskundeavtaler. Dette får du blant annet hos Tibber og Ishavskraft. Er du kunde hos Fjordkraft, kan du «lagre» strømmen på en egen konto, og trekke det fra regningen senere. En smart og bærekraftig løsning også for din privatøkonomi!

culture