Velkommen til Trøndelagsrådet!

Trøndelagsrådet er et politisk samarbeidsorgan mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Steinkjer kommune.

Med utgangspunkt i felles planverk for Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, skal Trøndelagsrådet arbeide for Trøndelags interesser og fremme samarbeid mellom de interesserte parter.

Trøndelagsrådet består av 14 medlemmer, fem representanter fra hver av fylkestingene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, tre fra Trondheim kommune og en representant fra Steinkjer kommune. Fylkesmannen i begge fylkene, samt to representanter oppnevnt av Kommunenes Sentralforbund har møte- og talerett.

Arbeidsutvalget består av fylkesordfører i Sør-Trøndelag, fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag og ordførerne i Trondheim og Steinkjer.

Trøndelagsrådet møtes normalt tre ganger i året hvorav ett møte er fellesmøte med Trøndelags stortingsrepresentanter i samband med det årlige «Trøndelagsmøtet». Arbeidsutvalget møtes normalt de månedene det ikke er plenumsmøte med unntak for juli og august. Protokoll fra møtene, både i Trøndelagsrådet og Arbeidsutvalget blir fortløpende lagt ut på Trøndelagsrådets nettside.

Trøndelagsrådet kan opptre på vegne av fylkeskommunene/Trondheim kommune/Steinkjer kommune, fatte vedtak og gi selvstendige uttalelser i viktige saker, innenfor rammen av vedtak og fullmakter i egen organisasjon.

Trøndelagsrådet er et konsensusorgan, ved at en av fylkeskommunene eller Trondheim kommune kan forhindre vedtak de er uenige i. Dersom det er flertall for en sak i begge fylkeskommuner og Trondheim kommune, skal den vedtas selv om enkeltrepresentanter/ partier har avvikende syn.