Opprinnelse og betydning

Politikkens begynnelse
20th november 2018

Politikk i ordets brede betydning, forklart av den greske filosofen Politikos, viser til et generelt rammeverk hvor et samfunn eller en befolkning samhandler under en eller flere ledere. Politikken innad i et samfunn eller en sosial gruppe følger en konstruksjon bestemt av grunnleggere som definerer dens struktur og funksjon, gjennom metode, teori og praksis. Politikken fokuserer på innbyggernes handlinger, balanse, deres interne og eksterne utvikling, dens interne og eksterne kommunikasjon. Politikk er derfor nesten alltid kollektiv, for og av en sum av individer eller grupper. Det er i denne konteksten at politiske studier eller samfunnsstudier omfavner alle områder av samfunnet, som økonomi, juss og sosiologi.

Det greske uttrykket «Politiké» viser til en mer restriktiv betydning av ordet. Med uttrykket mener man politisk kunst, og det referer til utøvelsen av den politiske makten, altså konflikter om makt og representasjon mellom personer med innflytelse. Det involverer også de forskjellige politiske partiene de tilhører, og ledelsen av disse. Ordet politikk er for det meste ledsaget av en tilføyelse som bestemmer dens betydning. Vi snakker for eksempel om politisk strategi for å forklare hvordan bestemmelser passer inn i en samlet og planlagt oppfatning som vil gjøre det mulig å nå mål. Politisk antropologi er forstått som en vitenskap som søker en felles kjerne av all politisk organisering anerkjent i det historiske og geografiske mangfoldet i verden. Dette inkluderer også samfunn uten stater, selv om eksistensen av disse fortsatt er tvilsom.

Politisk antropologi inndeler de første politiske systemene i fire. Det første er det av grupper av sankere og jegere. På grunn av deres mobilitet som nomader, og med en størrelse på ikke mer enn rundt hundre individer, trengte ikke disse gruppene og opprette permanente politiske autoriteter, og hadde derfor heller et fravær av system.

Lineære system forklares i en beskrivelse av Evans-Pritchard i hans berømte studie av Nuer. Dette systemet er en union av flere familiegrupper, hvor de eldste har et spesielt formynderskap og tillit, som gjør at de kan løse konflikter. Det tredje er samfunn av ledere med magnetisme og tiltrekning. Her er makten representert gjennom visse personligheter som er godt likt for deres moralske attributter. Disse kvalifikasjonene er individuelle, og kan ikke overføres til arvtagere. Det fjerde og siste systemet er høvdingssamfunnet, hvor individer utøver en unektelig og arvelig makt, hvor utstrekningen av den varierer.

Begrepene stat og politikk virker uatskillelige, og de aller fleste moderne samfunn er organisert gjennom nasjonalstater. Dermed kan vi si at ordet politikk referer til forståelsen og utøvelsen av makt, innflytelse og kontroll, gjennom statlig organisering. Staten blir ansett som en juridisk og moralsk enhet, og den er en suveren sivil og militær autoritet, som en gruppe mennesker i et gitt territorium lever under.

culture