Vedtekter for Trøndelagsrådet

Sist oppdatert 5. november 2013

§ 1 Formål og mandat
Trøndelagsrådet er et politisk samarbeidsorgan mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Steinkjer kommune.

Med utgangspunkt i felles planverk for Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, skal Trøndelagsrådet arbeide for Trøndelags interesser og fremme samarbeid mellom de interesserte parter.

Dette skal skje gjennom å:
I. Anbefale felles regionale planstrategier
II. Følge opp de vedtatte felles sektor- eller delplaner
III. Felles opptreden og påvirkningsarbeid i viktige saker for regionen

III ivaretas av Arbeidsutvalget. (jfr. § 2 under)
Trøndelagsrådet kan opptre på vegne av fylkeskommunene/Trondheim kommune/Steinkjer kommune, fatte vedtak og gi selvstendige uttalelser i viktige saker, innenfor rammen av vedtak og fullmakter i egen organisasjon.

Innenfor de samme rammer har rådets leder og nestleder – i hastesaker – fullmakt til å opptre på vegne av Trøndelagsrådet når det gjelder spørsmål som uten tvil er viktig for hele Trøndelag.

§ 2 Sammensetning av Trøndelagsrådet:
Trøndelagsrådet består av 14 medlemmer fra fylkestingene/bystyre/kommunestyre, hvorav;

5 medlemmer velges av fylkestinget i Nord-Trøndelag
5 medlemmer velges av fylkestinget i Sør-Trøndelag
3 medlemmer velges av bystyret i Trondheim
1 medlem velges av kommunestyret i Steinkjer

Trøndelagsrådet har i tillegg 4 konsultative medlemmer med møte- og talerett:

1 medlem utpekt av Kommunenes Sentralforbund i Nord- Trøndelag
1 medlem utpekt av Kommunenes Sentralforbund i Sør- Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Trøndelagsrådet konstituerer seg selv.

Ledervervet i Trøndelagsrådet ivaretas av fylkesordfører/fylkesrådsleder med intervall på to år.

Trøndelagsrådet har fullmakt til å oppnevne underutvalg, arbeidsgrupper og prosjektgrupper knyttet til spesielle saksområder.

Trøndelagsrådet har et arbeidsutvalg bestående av fylkesordfører i Sør-Trøndelag, fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag og ordførerne i Trondheim og Steinkjer.

Arbeidsutvalget samordner det politiske påvirkningsarbeidet, herunder også oppfølging av lobbytiltak vedtatt i samhandlingsprogrammet.

§ 3 Beslutningsprinsipper og delegasjon.
Konsensusprinsippet gjelder i Trøndelagsrådet, med unntak for arbeidet med felles regional planstrategi.

Minst en av fylkeskommunene eller Trondheim kommune kan påberope seg konsensusprinsippet for å forhindre et vedtak fylkeskommunene/Trondheim kommune er uenig i. Steinkjer kommune inngår i den nordtrønderske delegasjon i utøvelsen av konsensusprinsippet.

Med « fylkeskommune/Trondheim kommune» menes i denne forbindelse et flertall av vedkommende fylkeskommune kommunes representanter. Ved likt stemmetall i en delegasjon har delegasjonslederen dobbeltstemme.

Det er full anledning til partipolitiske markeringer i Trøndelagsrådet, men en partigruppering eller flere kan ikke påberope seg konsensusprinsippet for å forhindre et vedtak. Dersom det er flertall for en sak i begge fylkeskommuner og Trondheim kommune, skal den vedtas selv om enkeltrepresentanter/ partier har avvikende syn.

Konsensusprinsippet gjelder ikke i forhold til valg.

Trøndelagsrådet er beslutningsdyktig når alle delegasjoner og minst 7 representanter er tilstede.

Trøndelagsrådet rapporterer til de respektive fylkesting/bystyre.

§ 4 Møtefrekvens
Hovedmodellen er at Trøndelagsrådets møter bestemmes ut fra hvor stort behov det vil være for å avklare problemstillinger knyttet til å følge opp vedtatte felles sektor- eller delplaner. I forbindelse med utvikling og anbefaling av felles regionale planstrategier er det fleksibilitet for å gjennomføre flere møter. (hvert 4. år)

Arbeidsutvalget møtes etter en årlig møteplan.

For å sikre god informasjonsflyt distribueres saksforelegg og protokoll fra Arbeidsutvalget til Trøndelagsrådet og de konsultative partene.

Trøndelagsrådet kan invitere andre deltakere på enkeltmøter. Aktuelle deltakere kan være stortingsrepresentantene, representanter for næringsliv, fagbevegelse, FoU-institusjoner og andre organisasjoner/institusjoner.

Som ledd i dette gjennomføres årlige «Trøndelagsmøter» i vårsesjonen. I Trøndelagsmøtet deltar begge fylkesting, formannskapet i Trondheim, alle ordførerne Trøndelag, stortingsbenkene og representanter for partnerskap innen FoU, næringsliv med flere.

Utgiftene til deltakelse i møtene dekkes av de respektive institusjoner/organisasjoner og kommuner/fylkeskommuner.

§ 5 Sekretariat
Fylkeskommunenes administrasjoner innehar sekretariatsansvaret for Trøndelagsrådet. Sekretariatet rulleres med intervall på to år og følger ledervervet.
Sekretariatet kaller inn til møte, setter opp sakliste, foretar saksbehandling og fører protokoll.
For arbeidet med Trøndelagsmøtet gjelder egen organisering og finansiering.

§ 6 Endring av vedtekter
Forslag til vedtektsendring behandles av de to fylkeskommunene, Trondheim kommune og Steinkjer kommune, etter tilrådning fra Trøndelagsrådet.

§ 7 Oppløsning
Oppløsning skjer etter vedtak i en eller begge fylkeskommuner.