Om Trøndelagsutredningen

Fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag vedtok i oktober 2014 å utrede samling av trøndelagsfylkene.

Arbeidet med Trøndelagsutredningen ledes av en styringsgruppe bestående av Anne Marit Mevassvik, fylkesrådsleder i NTFK (leder), Tore O Sandvik, fylkesordfører i STFK, Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann i STFK og Inge Fornes, administrasjonssjef i NTFK.

Prosjektledere er Knut Aspås, fylkesdirektør i STFK og Ole Tronstad, stabssjef i NTFK. Erling Bergh er engasjert som prosjektsekretær.

15 tematiske arbeidsgrupper, med deltakelse fra ansatte i de to fylkeskommunene leverte sine utredninger 1.7.2015. Det er avholdt møter med bl.a. fylkesmannsembetene og Steinkjer og Trondheim kommuner. Utredningen skal være ferdig til 1.11.2015.

Trøndelagsutredningen og intensjonsplan

Trøndelagsutredningen – endelig utgave

Steinkjer som administrasjonssenter – TFoU rapport

Intensjonsplan for samling av Trøndelagsfylkene 04 11 2015

Dokumenter

Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene – Sak til FT – NTFK

Saksprotokoll NTFK – 01 10 2014 – Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene

Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene – Sak til FT – STFK

Saksprotokoll STFK – 29 10 2014 – Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene

Brev til KMD – 09 02 2015

Svarbrev fra KMD – 02 03 2015

Trøndelagsutredningen – underveisrapport til FT – STFK – 17 06 2015

Tilleggsnotat – Underveisrapport til FT – STFK – 17 06 2015

Brev fra KMD vedr regionprosess – juli 2015

Brev til KMD om møte – 26 08 2015

Presentasjoner

Trøndelagsutredningen presentasjon 16 06 2015

Relevante rapporter

Europeisering av regionalpolitkken – Statskonsult 2005-8

2008 – Ett eller to Agder-fylker – Diskusjonsnotat

Region Midt-Norge, et nasjonalt kraftsenter – 2007

Trøndelag som strategisk enhet – Vanebo og Bergh – HiNT 2013

Alternativer for regionalt folkevalgt nivå – Møreforskning 2014

Oppgavemeldinga – meld St t 14 (2014-2015)

Fylkesmannutredning – Mandat – 2015

Statens regionale inndeling – NIVI – 2015