Trondheim, 23.05.07

Til Trøndelagsrådets medlemmer og varamedlemmer, utvidet Trøndelagsråd (Verdal, Stjørdal, Orkdal) og Jernbaneforum Midt-Norge. Innkalling til møtet i Trøndelagsrådet onsdag 23. mai 2007 kl. 09.30-15.30. Rådhuset, Formannskapssalen, Trondheim kommune.

Program:
Kl. 09.15: Kaffe
Kl. 09.30: Saksbehandling
Kl. 11.30 Lunsj
Kl. 12.00 Saksbehandling
Kl. 15.30 Slutt

Saksliste Trøndelagsrådet:

– TR-sak 18.07 Godkjenning av protokoll fra Trøndelagsrådets møtet den 14. februar.
– TR-sak 19.07 Orienteringer: «Ville vakre trygge Trøndelag»- ROS Trøndelag og Trøndelagsplanen.
– TR-sak 20.07 Referatsaker
– TR-sak 21.07 SHP 07- Statusrapport på de viktigste tiltakene
– TR-sak 22.07 Tiltak 14 i SHP for 2007: Infrastrukturutvikling Norskehavet/økt ilandføring
– TR-sak 23.07 Trøndelagsplanen, status og innspill til planstrategien
-TR-sak 24.07 Idrettspolitisk manifest – forslag til tiltaksplan
– TR-sak 25.07 Status Høyhastighetstog Trondheim – Oslo
– TR-sak 26.07 Forvaltningsreformen – gjensidig orientering
– TR-sak 27.07 Eventuelt

Det vil bli servert kaffe ved møtets start. Eventuelle forfall meldes snarest til Sør-Trøndelag fylkeskommune v/Terje Thuseth tlf. 73866454 eller E-post terje.thuseth@stfk.no slik at varamedlemmer kan innkalles. Det gjøres oppmerksom på at det etter lunsj avholdes miniseminar om Trøndelags utfordringer og muligheter (se invitasjon vedlegg nr 4).

Med hilsen

Tore O. Sandvik
Leder Trøndelagsrådet

_______________

TR-sak 18/07:
Godkjenning av protokoll fra Trøndelagsrådets møtet den 14. februar.

_______________

TR-sak 19/07:
Orienteringer: ”Ville vakre trygge Trøndelag”- ROS Trøndelag og Trøndelagsplanen.

Orientering ROS Trøndelag og Trøndelagsplanen ved Fylkesberedskapssjef, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Dag Otto Skar.

Vedlegg ROS Trøndelag 2007

_______________

TR-sak 20/07:
Referatsaker

_______________

TR-sak 21/07:
SHP 07- Statusrapport på de viktigste tiltakene

I Tr-sak 43.06 Samhandlingsprogram 2007 ble det fattet vedtak om at Trøndelagsrådet anbefaler at samhandlingsprogrammet legges til grunn for felles satsinger i 2007. I Samhandlingsprogrammet for 2007 vektla Trøndelagsrådet fire sentrale tiltak. Det legges opp til tilbakerapportering på disse tiltakene i saken.

_______________

TR-sak 22/07:
Infrastrukturutvikling Norskehavet/økt ilandføring

Påvirke infrastrukturutviklingen for produksjon og eksport av gass fra Norskehavet for å øke ilandføring og industriell utnytting av gass i Trøndelag

_______________

TR-sak 23/07:
Trøndelagsplanen, status og innspill til planstrategien

Det foreliggende dokumentet er første fase i arbeidet med ny felles fylkesplan for Trøndelag. Dokumentet gjør rede for viktige utviklingstrekk i Trøndelag, og beskriver de utfordringer og muligheter som regionen står overfor. Til slutt gis en prioritering av hvilke planoppgaver som foreslås behandlet i kommende Trøndelagsplan (felles fylkesplan).

Vedlegg Tr-sak 23.07 Planstrategi

_______________

TR-sak 24/07:
Idrettspolitisk manifest – forslag til tiltaksplan

Idrettspolitisk manifest for Trøndelag ble behandlet i i Trøndelagsrådet 18.12.06 med følgende vedtak: «Trøndelagsrådet anbefaler at Idrettspolitisk manifest for Trøndelag blir lagt til grunn for en samordnet satsing for Trøndersk idrett. For målrettet og forpliktende oppfølging av de fem satsingsområdene utformes det en tiltaksplan innen sommeren 2007.

Tiltaksplanidrettsmanifestapril2007

_______________

TR-sak 25/07 :
Status Høyhastighetstog Trondheim – Oslo

_______________

TR-sak 26/07 :
Forvaltningsreformen – gjensidig orientering

_______________

TR-sak 27/07 :
Eventuelt

_______________

Vedlegg

Innkalling og saker Trøndelagsrådet 23.05.2007

Protokoll 23. mai 2007