Stjørdal, 10.01.13

Tema for møtet: Bruk av naturressurser i et bærekraftig perspektiv.

Innlegg:

Naturressurser-skog-420
Publisert: 7. Juni 2012
Av: Dag Hallvard Ystgaard

Arbeidsutvalget for Trøndelagsrådet har valgt tema for Trøndelagsmøtet 2013. Hovedtema blir «Bruk av naturressurser i et bærekraftig perspektiv». Også samferdsel og kommunikasjon blir et naturlig tema å ta opp på møtet som finner sted på nyåret, nærmere bestemt den 10. januar.

I følge vedtektene for Trøndelagsrådet skal det hvert år ved starten av året gjennomføres et møte som samler trønderske politikere og aktuelle partnerskap om viktige problemstillinger og utfordringer for Trøndelag. Det er til nå gjennomført tre Trøndelagsmøter og gjennomføringa av disse har bidratt til å etablere Trøndelagsmøtet som en viktig arena.

Hovedtemaene for møtene i 2010, 2011 og 2012 var alle hentet fra hovedtemaene i Felles fylkesplan; Klima og miljø som utfordring og mulighet i Trøndelag (2010), Forskning og utvikling for verdiskaping i samfunns- og næringsliv (2011) og Arbeidskraft og attraktivitet (2012).

Viktig for Trøndelag
Temaet for neste års Trøndelagmøte – Bruk av naturrressurser i et bærekraftig perspektiv – er valgt ut fra at dette er et tema som både på kort og lang sikt er viktig for Trøndelag, både fra et næringsmessig og et miljømessig perspektiv. Regionen er rik på naturressurser innen både, landbruk, marin sektor, energi, mineraler, samt kultur og reiseliv. I planstrategien for Trøndelag pekes det også på at; «Koblingen mellom en råvaresterk region med teknologi og FoU-perspektivet vil kunne utvikle nye fortrinn».

En arbeidsgruppe vil nå arbeide videre med temaet for neste års Trøndelagmøte. I det ligger både en videreforedling og spissing av problemstillingene til møtet, den praktiske gjennomføringa og aktuelle innledere. Arbeidsutvalget skal komme med innspill på andre og utfyllende problemstillinger til møtet, som altså finner sted 10. januar neste år.

_______________

TR-01-2013:
10.01.2013 Møte mellom Trøndelagsrådet og stortingsbenkene

Protokoll Trøndelagsrådet 10012013

HUNT 4_10012013

lokalisering før og framtid u

Miljøpakken trønderbenken 100113

OSC_Trøndelagsrådet_benkene_100113_v1