Kommunestyresalen, Stjørdal kommune, 23.02.09

Program:

Kl.08.45 Oppmøte/kaffe
Kl.09.00 Møte med Stortingsbenkene Følgende tema tas opp: Samhandlingsprogram 2009 med vekt på politisk påvirkningsarbeid. Regjeringens tiltakspakke. Statens nettinvesteringer i Midt-Norge Kl.12.00 Lunsj/Kaffe
Kl.12.30 Saksbehandling
Kl.15.30 Slutt

_______________

TR-sak 05.2009:
Trøndelagsrådets sammenseting, ansvarsområdet og rolle framover.

Bakgrunn. I desember 2007 fattet Trøndelagsrådet følgende vedtak: Trøndelagsrådet ber om at administrasjonene i Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune utarbeider forslag til ulike modeller for sammensetning av Trøndelagsrådet. Herunder revidering av vedtekter og utredning av Trøndelagsrådets ansvarsområdet og rolle. En sak om dette legges fram i første møte i Trøndelagsrådet 2008.

TR-sak 05.2009

_______________

TR-sak 04.2009:
Forvaltningsreformen – oppfølging etter Stortingets behandling. Status på de viktigste områdene.

Bakgrunn/innledning Trøndelagsrådet behandlet i sitt møte 18. desember sak der det ble skissert arbeid/prosesser innen sentrale områder knytta til forvaltningsreformen der det er naturlig med samarbeid/samordning i Trøndelag. Saken beskrev aktuelle prosesser som burde gjennomføres som ledd i dette arbeidet.

TR-sak 04.2009

_______________

TR-sak 03.2009:
Risiko og sårbarhetsanalyse for Trøndelag 2009. Orientering fra fylkesmennene.

Utgangspunktet for den framlagte rapporten er tilsvarende rapport fra 2003, hvor en av konklusjonene var at man ved en eventuell revisjon skulle knytte arbeidet tettere sammen med utarbeidelse av fylkesplanene i begge Trøndelagsfylkene.

TR-sak 03.2009

_______________

TR-sak 02.2009:
Uttalelse fra Trøndelagsrådet vedrørende Statsnetts nettinvesteringer i Midt-Norge.

Trøndelagsrådet er ikke bekvem med at Statnett revurderer planlagte nettutbedringer i Midt-Norge. Det kan derfor synes som om Statnett ikke ser ut til å ha tatt innover seg den utfordrende kraftsituasjonen i Midt-Norge.

TR-sak 02.2009

_______________

TR-sak 01.2009:
Godkjenning av protokoll fra Trøndelagsrådets møte den 18. desember 2008.

TR-sak 01.2009

_______________

Vedlegg

TRmøte23februar2009

TRprot23022009

ROSTrøndelag