AU TR Rica Nidelven, 16.12.11

Møtets varighet: 10.30 – 13.00

Sakliste
AU TR-81-2011 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll fra 19. september
AU TR-82-2011 Luftfartsforum Trondheim Lufthavn Værnes
o Status og resultater
o Arealsituasjon på Værnes
o Henvendelse om analyse om næringsutvikling
AU TR-83-2011 Utvikling av et mer forpliktende samarbeid i hele oppvekstløpet gjennom samhandling
o Drøfting av hva som bør være hovedfokus
AU TR-84-2011 KVU Trondheim-Steinkjer
o Orientering om møte med berørte kommuner v/Bjørn Arild Gram
o Samordning av planarbeid
AU TR-85-2011 Trøndelagsmøtet 2012 – orientering om program
AU TR-86-2011 Møte med Trøndelagsbenken 9. januar
o Innspill til saker
AU TR-87-2011 Gjennomgang av tiltak
AU TR-88-2011 Møteplan for Trøndelagsrådet 2012
AU TR-89-2011 Valg av representant til Kystskogbruket
AU TR-90-2011 Eventuelt

_______________

Vedlegg

TRAU protokoll 161211 justert

Program 2012

Arealsit. Værnes TRLR AU 16. des

Status Luftfartsforum TRLR AU 16

Innspill oppvekst AU 16

henvendelse fra luftfartsforum (1)