AU – Stjørdal, HiNT-Stjørdal møterom «Vinterhagen» (Trafikklærerutdanning), 19.10.09

Følgende saker behandles.
AU TR-14-2009 Samhandlingsprogram 2010 – orientering om status/drøfting.
AU TR-15-2009 Orientering fra møte med Miløverndepartementet vedrørende godkjenning av Felles Fylkesplan.
AU TR-16-2009 Presessaken – orientering om status/oppfølging.
AU TR-17-2009 Statsbudsjettet – konsekvenser for Trøndelag – orientering ved rådmennene
AU TR-18-2009 Trøndelagsmøtet 2010 – forslag til opplegg legges fram i møtet.
AU TR-19-2009 Eventuelt

_______________

AU TR-19-2009:
Eventuelt.

Høringsforslag nødmeldetjenesten 2009

PILOTPROSJEKT

Behandling av pilotprosjekt i brukerrådet

Høring fra Justis og politidirektoratet

_______________

AU TR-14-2009:
Samhandlingsprogram 2010.

AU TR-14 2009 Samhandlingsprogram 2010

_______________

Vedlegg

PROTOKOLL FRA TRØNDELAGSRÅDETS ARBEIDSUTVALG